Anunt de participare privind achiziționarea:Servicii de întreținere de rutină a drumurilor publice locale pentru anul 2019
29.03.2019 Accesări: 681

 

  ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea :Servicii de întreținere de rutină a drumurilor publice locale pentru anul 2019

prin procedura de achiziție Licitație publică

1.    Denumirea autorității contractante: Consiliul raional Nisporeni

2.    IDNO:1007601004788

3.    Adresa: or.Nisporeni, str.Ioan Vodă 2

4.    Numărul de telefon/fax: 026422227

5.    Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:craional@mail.ru, web:nisporeni.md

6.    Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

7.    Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu se aplică

8.    Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

Nr. d/o

Cod CPV

Denumirea serviciilor solicitate

Unitatea de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

Valoarea estimată
(se va indica pentru fiecare lot în parte)

 

 

Lotul 1

 

 

 

 

 

50800000-3

Servicii de întreținere de rutină a drumurilor publice locale pentru anul 2019

 

bucată

1

Conform caietului de sarini(deviz)

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoarea estimativă totală:1 633 505 lei

 

9.      În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1)      Pentru toate loturile;

10.    Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

 

11.    Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: pe parcursul anului 2019

12.    Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2019

13.  Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

14.  Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _____________________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15.  Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o

Descrierea criteriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

1

DUAE

Semnat și ștampilat de către ofertant

Obligatoriu

2

Formularul ofertei

Formularul F3.1, Semnat și ștampilat de către operatorul economic

Obligatoriu

3

Informatii generale despre ofertant

Formular informativ

Obligatoriu

4

Garanția pentru oferta

Scrisoare de la banca in valoare de 1%

Obligatoriu

16.  Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz nu se aplică

17.  Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

18.    Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

19.    Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț

20.    Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea%

 

Nu se aplică

 

 

 

 

21.    Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

-          până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

-          pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

22.    Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23.    Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

24.    Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

25.    Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

26.    Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

27.    Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

28.    Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29.  Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):nu se aplică

30.  În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:nu se aplică

31.  Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:28 martie 2019

32.    Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:28 martie 2019

33.    În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic

Se va utiliza/accepta sau nu

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare

Se aplică

sistemul de comenzi electronice

Nu se aplică

facturarea electronică

Se aplică

plățile electronice

Se aplică

34.  Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

35.    Alte informații relevante: ______________________________________________________

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:  Ghenadie VEREDȘ                                                 
Tel +373 (264) 22058
Fax +373 (264) 22291
Adresa : MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Copyright © 2020 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.