Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Proiecte investiţionale / Proiectele înaintate de către Serviciului Integrare Europeană şi Investiţii
Proiectele înaintate de către Serviciului Integrare Europeană şi Investiţii
Accesări: 1743
Text:
 

Notă informativă

 privind proiectele înaintate de către Serviciului Integrare Europeană şi Investiţii

          

                                                  Proiecte implimentate

1) Proiectul UE „ Dezvoltarea traseelor turistice în zona transfrontalieră  Nisporeni-Prut: rezultatele   ale activităţilor desfăşurate”

 Proiect implimentat in anii 2008-2010 cu suportul Programului European pentru Susţinerea Statelor Independente TACIS CBC 2000-2006.

            Rezultatele principale ale activităţilor realizate de proiect pe parcursul perioadei august 2008-mai 2010, sunt:

 • Organizarea şi desfăşurarea conferinţei internaţionale de lansare a proiectului (05 septembrie 2010) cu participarea aleşilor locali, funcţionarilor publici, agenţilor economici, ONG-uri din Ungheni, Nisporeni, Hânceşti, Iaşi, Vaslui.
 • Crearea bazei de date uniformizate privind potenţialul economic (infrastructură, economie, investiţii) şi turistic al raionului Nisporeni.
 • Elaborarea, adoptarea, publicarea Strategiei de Dezvoltare a raionului şi al Planului de Dezvoltare a Turismului. Documentele au fost adoptate de Consiliul Raional Nisporeni în şedinţa din 26.02.2009 şi publicate într-un volum de 1 500 exemplare.
 • Crearea, instituţionalizarea, amenajarea şi dotarea tehnică (echipament electronic, foto-video şi mobilier) a Biroului Raional de Promovare a Turismului.
 • Realizarea cursului de instruire în managementul proiectelor, economie rurală, turism cu participarea în total a peste 300 persoane.
 • Elaborarea a 5 planuri de afaceri-model pentru locaţiile turistice din raionul Nisporeni
 • Organizarea şi desfăşurarea a 2 vizite de studiu în Republica Moldova a angajaţilor Consiliului Raional Nisporeni pentru schimb de experienţă şi joncţiune între proiectele de turism.
 • Organizarea şi desfăşurarea a 2 vizite de studiu în România a experţilor proiectului pentru schimb de experienţă şi corelarea acţiunilor dintre partenerii din Moldova şi România.
 • Realizarea ciclului de emisiuni radio „Antena APL” de la postul Vocea Basarabiei, emisiuni la postul local Albasatv şi postul TV7 Moldova.
 • Organizarea şi desfăşurarea primului festival etno-turistic din Republica Moldova cu participarea a reprezentanţilor din 6 raioane: Nisporeni, Ungheni, Hânceşti, Drochia, Ştefan Vodă, Străşeni.
 • Desfăşurarea vizitei de studiu şi a evenimentului cultural în România (40 persoane în perioada 20-21 august 2009) din Nisporeni, Ungheni, Hânceşti, Drochia, Ştefan Vodă, Străşeni. În carul acestei activităţi au avut loc şedinţe cu conducerea Consiliului Judeţean Iaşi şi Vaslui, primăria c. Muntenii de Sus. Aceasta a fost o activitate suplimentară a proiectului cu scopul de a asigura  impactul transfrontalier al proiectului şi schimbul de experienţă necesar dezvoltării relaţiilor culturale şi economice între comunităţile din Republica Moldova şi România. 
 • Organizarea şi desfăşurarea licitaţiei privind amenajarea obiectelor de interes turistic (tabăra Mârzoaia, crearea muzeului ţinutului natal al c. Vârzăreşti, amenajarea parcării auto spre mănăstirea Vârzăreşti). Toată activitatea de pregătire a licitaţiei şi desfăşurarea ei a avut loc în conformitate cu cerinţele PRAG a Uniunii Europene şi cu monitorizarea din partea reprezentanţilor Delegaţiei UE.
 • Elaborarea şi câştigarea proiectului „Monitorizarea bugetelor locale II”. Fundaţia Soros Moldova, programul Administraţie publică şi buna guvernare. Valoarea proiectului: 17 967 USD.
 • Elaborarea şi depunerea proiectului „Îmbunătăţirea gestionării deşeurilor în zona transfrontalieră a Prutului de Mijloc”. Programul Operational Comun al Uniunii Europene România-Ucraina-Republica Moldova, 2007-2013. Prioritatea 2 Mediu şi pregătirea pentru situaţii de urgentă. Valoarea proiectului: 559 214,4 Euro.
 • S-a efectuat lucrările de amenajare obiectelor de interes turistic (tabăra Mârzoaia, crearea muzeului ţinutului natal al c. Vârzăreşti, amenajarea parcării auto spre mănăstirea Vârzăreşti, si drumul de acces in varianta alba către Mănastire Vărzăreşti).
 • S-a elaborarat caietului de sarcini pentru contractarea companiei pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru zona turistică Iurceni.
 • S-a elaborarat Ghidul turistic al raionului Nisporeni.
 • S-a elaborarat scenariului desfăşurării evenimentului cultural de importanţă regională (planificat pentru sfârşitul lui iulie 2010) cu participarea colectivelor artistice, meşterilor populari din Republica Moldova şi România.

                  2) Proiectul „Dezvoltarea serviiciilor integrate de asistenţă socială la nivel de comunitate şi raion”

            Obiectivul principal a acestui proiect este reducerea inechităţii sociale între raioane prin îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă socială la nivel raional şi comunitar pentru a oferi servicii de asistenţă socială îmbunătăţite păturilor social vulnerabile, în special persoanelor cu disabilităţi, copiilor şi persoanelor sărace.

            Rezultatele principale ale activităţilor realizate: vă informăm, că pînă în prezent sau realizat următoarele activităţi:

 • Crearea grupului de lucru Comitetul de Coordonare a proiectului ( reprezentanţi ai direcţiilor, secţiilor  CRN, reprezentanţi ai serviciilor desconcentrate în teritoriu şi primarii, asistenţii sociali din primăriile care sunt implicate în implimentarea proiectului);
 • Relizarea analizei situaţiie existente, inclusive prin vizite în teritoriul localităţilor;
 • Elaborarea variantei de lucru a Planului Strategic a serviciului de Aiatenţă Socială;
 • Realizarea a 3 ateliere de lucru pentru analiza variantei de lucru a Planului Strategic.
 • Ajustarea propunerilor pentru îmbunătăţirea conţinutului Planului Strategic;
 • Realizarea licitaţiilor publice pentru achiziţionarea serviciilor de proiectare şi de  renovarea a centrelor comunitare din s. Mileşti, com. Şişcani.
 • Integrarea centrelor într-un sistem unic de servicii sociale.
 • Construcţia centrelor comunitarea în com Şişcani şi Mileşti
 • În luna octombrie 2011 a fost deschis centrul comunitar din s. Mileşti.

Activităţi în desfăşurare:

Demareare lucrărilor de construcţie a centrelor din com. Şişcani.

Costul total fiind de 2000000 lei                   

Proiecte  înaintate

la Programul Operaţional Comun România – Ukraina – Republica Moldova 2008-2013

           Proiectul  1 „ Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport în regiunea transfrontalieră Nisporeni (MD) - Iaşi (RO), pe sectoarele L432-L433 ( Nisporeni-Bălăureşti-Marinici-Şişcani – M1).

            - Scopul proiectului este îmbunătăţirea managmentul teritoriului  şi a infrastructurii de transport în regiunea transfrontalieră Nisporeni - Iaşi prin reabilitarea a 26 km de drum local, care va face legătura dintre centrul raional – or. Nisporeni şi drumul naţional M1( Chişinău – Leuşeni ). Suma solicitată fiind de 2900000 euro. Proiectul a fost pus în lista de rezervă  de Centrul de evaluare a proiectelor de la Suceava, termenul de aşteptare este 31 decembrie 2012.

            Proiectul 2  „ Îmbunătăţirea managmentului de deşeuri în regiunea transfrontalieră a Putului de Mijloc”

            - Scopul proiectului este dezvoltarea infrastructuri de colectare şi depozitare a deşeurilor, întărirea capacităţii de operare a serviciilor de salubrizare şi dotare cu echipament necesar, precum şi educaţia şi sensibilizarea populaţiei privind problemele ecologice în regiunea transfrontalieră. Suma solicitată fiind de 559 mii euro Proiectul a fost respins de Centrul de evaluare a proiectelor de la Suceava.

Proiectul 3 „Dezvoltarea sistemului comun de informare geografică pentru gestionarea integrată a patrimoniului natural şi factorii de mediu la regiunea de graniţă-Vaslui Nisporeni”.

- Scopul acestui proiect este crearea cu ajutorul unui sistem informatic geografic comun a unei baze de date geografice ce va cuprinde informaţii reale şi actualizate şi care va putea fi utilizată de către autorităţile publice judeţene şi locale pentru: asigurarea managementului teritoriului şi implicit al mediului înconjurător, prin impunerea reglementarilor funcţionale a terenurilor amplasate în vecinătatea zonelor şi ariilor protejate, a resurselor şi factorilor naturali de mediu. Astfel, pornind de la sistem informatic pot fi elaborate viitoarele strategii de dezvoltare economică fără a aduce prejudicii mediului înconjurător.

 Realizarea sistemului integrat GIS pentru gestionarea spaţială a informaţiei va crea următoarele beneficii:

-          integrează informaţia grafică cu informaţia descriptivă permiţînd prelucrarea în comun a datelor în vederea arhivării, actualizării, manipulării, localizării, editării, prezentării şi analizei,

-          posibilitatea de a interconecta acest tipuri de date şi de a gestiona relaţiile spaţiale care există între entităţile considerate în studiu;

-          vizualizarea planurilor digitale al drumurilor, suprapuse peste alte limite topocadastrale ( limite corpuri de proprietate, limite clădiri, limite infrastructură, toponime etc.);

-          posibilitatea realizării de hărţi tematice în funcţie de necesitate;

-          realizarea diverselor analize spaţiale( ex: prezentarea traseului de drum optim între două localităţi alese, etc.)

-          instrumente de lucru pentru demararea de noi activităţi şi proiecte pentru regiune.

Acest proiect va servi drept proiect pilot pentru dezvoltarea metodologiei de colectare a datelor pentru sistemul informaţional utilizînd materialele ortofoto disponibile, va stabili procedura de identificare a obiectivelor vizate şi incărcarea în baza de date. Suma proiectului - 1200000 euro

Acest proiect a trecut prima etapă de evaluare, şi Centrul de evaluare urmează să se pronunţe asupra lui, termenul de aşteptare este 31 decembrie 2012.

Proiectul  4 „ Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport în regiunea transfrontalieră Nisporeni (MD) – Vaslui (RO), pe sectoarele L394 ( Bărboieni – Bălăureşti) L 432 (Nisporeni –Bălăureşti) şi DJ 284 (Huşi – Ghermăneşti).

            Scopul proiectului este îmbunătăţirea managmentul teritoriului  şi a infrastructurii de transport în regiunea transfrontalieră Nisporeni - Vaslui prin reabilitarea a 21.7  km de drum local. Suma solicitată fiind de 2500000 euro.

În cadrul proiectului sunt planificate următoarele activităţi

-  Modernizarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rutiere, prin reabilitarea drumului L-394-Bărboieni -  Bălăureşti, care conectează drumul naţional 25 Nisporeni şi Ungheni, cu Bălăureşti sat din raionul Nisporeni.
-  Modernizarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rutiere prin reabilitarea de 1,7 kilometri de drum L 432 Nisporeni - Bălăureşti care face legătura între Marinici şi sate Bălăureşti, cu acces la rutele naţionale L 433 şi M1.

- Modernizarea şi imbunătăţirea infrastructurii rutiere prin reabilitarea drumului judeţean 284 ( Huşi – Ghermăneşti)
-  Reabilitare a drumurilor de frontieră, pentru a facilita creşterea traficului de mărfuri şi de pasageri în regiunea de frontieră Nisporeni (Republica Moldova) - Vaslui (România).
- Instalarea indicatoarelor rutiere de pe porţiunile de drum reabilitate, în scopul de a creşte
siguranţă traficului.
 - Înlăturarea barierelor transfrontaliere prin îmbunătăţirea situaţiei socio-economice şi culturale
a locuitorilor din regiunile de frontieră, în vederea reducerii disparietăţilor regionale.
 - Îmbunătăţirea comunicării şi cooperării între structurile guvernamentale din România
şi Republica Moldova, cu privire la punerea în aplicare a acţiunilor propuse.

Proiectul este in proces de evaluare la Biroul Tehnic Comun de Cooperare Transfrontaliera or. Suceava. Suma solicitată fiind de 2 500 000 euro

 

Proiectul  5. „ Dezvoltarea capacităţilor pentru un turism transfrontalier durabil în zona Prutului de Mijloc”

Scopul proiectului constă în intensificarea cooperării transfrontaliere dintre comunităţile regionale în domeniul promovării turismului în zona de frontieră între România-Ukraina-Republica Moldova şi în creşterea nivelului de eficienţă a utilizării patrimoniului turistic local şi regional. Scopul final este aprofundarea şi schimbarea calitativă a cooperării autorităţilor locale, antreprenorilor din regiune şi creşterea numărului de vizitatori pe ambele maluri ale rîului Prut.

În cadrul proiectului sunt planificate următoarele activităţi:

-          Reparaţia unui obiect de interes turistic în toate regiunile partenere proiectului. ( Raionul Nisporeni, Unghnei, Hinceşti, Judeţul Vaslui, raionul Novoseliţa, Muzeul din Izmail Pridunavie)

-          Activităţi interculturale : Vizite de studii, schimburi culturale între regiuni, festivaluri comune.

Proiectul este in proces de evaluare la Biroul Tehnic Comun de Cooperare Transfrontaliera or. Suceava. Suma totală este de 650 000 euro.

   

  Proiectul 6. „Dezvoltarea şi raţionalizarea capacităţilor administrative”

Scopul proiectului constă în înbunătăţitea capacităţilor administrative a autorităţilor publice locale din regiunea trasnfrontalieră. Creşterea eficienţei în utilizarea resurselor umane în cadrul autorităţilor publice locale. Ativităţi preconizate în cadrul proiectului:

- Studiul de analiză funcţională de organizare şi de activitate de servicii a Consiliului raional Nisporeni;

- Planul de dezvoltare instituţională a raionului Nisporeni pentru perioada 2012-2017;
- Cadru de reglementare Nisporeni de organizare şi de activitate de servicii noi / serviciilor existente elaborate / adaptate;
- Servicii create în cadrul Consiliului raional Nisporeni (audit intern, resurse umane, management de proiect, e-serviciu)
- Echiparea serviciilor nou create nou create, mobilier,  echipamente şi calculatoare.
- Cicluri de formare pentru consilieri şi funcţionari publici în management, audit intern, resurse umane domenii, e-servicii;
- Instruirea consilieri şi funcţionari publici din raioanele Nisporeni, Ungheni, Călăraşi şi judeţele Iaşi şi Vaslui, raionul Novoseliţa, Ukraina.

- Acţiuni de informare cu privire la activităţile şi rezultatele obţinute în cadrul proiectului;
- Evaluări bilunare de implementare a proiectului realizat de către experţi;
            Proiectul este in proces de evaluare la Biroul Tehnic Comun de Cooperare Transfrontaliera or. Suceava. Suma totală este de 150 000 euro.

    Proiect înaintate

către Agenţia de Dezvoltare Regională

Prioritatea I. Reabilitarea infrastructurii fizice

            Proiectul 1. „Reabilitarea drumului Nisporeni-Pîrliţa”

Scopul proiectului urmăreşte îmbunătăţirea managmentului teritoriului şi dezvoltarea infrastructurii de transport în regiunea de dezvoltare centru. Prin intermediul realizării proiectului de urmăreşte creşterea lungimii drumurilor locale reabilitate cu 41.4 km în regiune.

Obiectivul specific presupune reabilitarea infrastructurii de transport cu impact asupra creşterii economice a localităţilor din raioanele Nisporeni şi Ungheni

Implimentarea proiectului urmăreşte:

 - Creşterea raficului de transport rutier ( dublarea lui pînă în 2030) pe sector de drum reabilitat).

 - Scurtarea drumului parcurs pînă la Ungheni pentru circa 13000 de persoane

 - Modernizarea şi imbunătăţirea infrastructurii rutiere cu 41,4 km de drum local reabilitat pînă în anul 2012

 - Creşterea atractivităţii investiţionale a localităţilor în aceaste 2 raioane

 - Creşterea şi dezvoltarea potenţialului turistic al raionului Nisporei

Proiectul este inclus în Documentul Unic de Program la Fondul de Dezvoltare Regională. Suma totală este de 73 900 000 lei..

            Proiectul 2. „ Construcţia sistemelor de canalizare şi epurare  în Nisporeni (apeduct Prut-Nisporeni) – este în proces de proiectare şi lansare”

          Scopul proiectului presupune realizarea lucrărilor de proiectare şi expertizare pentru înlocuirea unor conducte de canalizare existente subdimensionate, construirea de noi conducte de canalizare pluvială, contorizarea şi monitorizarea staţiilor de hidrofor, monitorizarea reţelei de distribuţie a apei, incluzînd instalarea de senzori de presiune şi crearea unui dispecerat general pentru sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare în or. Nisporeni, s. Vărzăreşti şi Sendreni, şi satul Grozeşti. Ca rezultat a implimentării proiectului se urmăreşte vor fi reabilitate şi construite sistemele comunale de canalizare a localităţilor menţionate.

            Proiectul este inclus în Documentul Unic de Program la Fondul de Dezvoltare Regională. Suma totală este de 3 100 000 lei.

Prioritatea III  Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice

           

            Proiectul 3.  „Salubrizarea localităţilor din raioanele Nisporeni, Străşeni şi Călăraşi pentru un mediu curat şi sănătos”

Scopul proiectului este dezvoltarea unui sistem de managment integrat al deşeurilor solide, inclusiv colectarea separată, reciclarea şi crearea poligoanelor moderne de stocare a deşeurilor nereciclabile. Realizarea acestui sistem va perimte gestionare eficientă a deşeurilor menajere solide în 12 de localităţi din 3 raioane: Nisporeni, Străşeni şi Călăraşi. Beneficiari vor fi 6774 gospodării casnice, 21 mii locuitori 96 agenţi economici, 48 instituţii public.

Proiectul a fost finanţat se află în proces de implimentare. Suma totală  4 900 000 lei

Proiectul 4. „Crearea parcului agro-industrial cu utilizarea energieii regenerabile”

Scopul proiectului este asigurarea până in anul 2020 a producerii unui cuantum de 20% de energie din surse regenerabile din volumul energiei provenite din surse tradiţionale. Este de remarcat politica tarifara stipulata in aceasta lege, care asigura un tarif ce permite rambursarea investiţiilor iniţiale, cit si garanţia ca energia produsa va fi achiziţionata de către distribuitorul si furnizorul de energie din R. Moldova.

               In acest context  Consiliul Raional Nisporeni la sedinta din 29 aprilie 2010 unanim a abropat implementarea proiectului “Crearea unui  ENERCOPARC cu  utilizarea energiei regenerabile pentru dezvoltarea integrată a regiunii de vest a Moldovei”, care va permite  prelucrarea  productiei generate de Complexul Agro-Industrial  cu utilizarea unor tehnologii moderne pentru procesarea masei verzi si obţinerea  energiei electrice, termice, frigului, inulinei cristalice şi îngrăsămintelor organice.

         Proiectul are un principiu stiintific bine-determinat şi un sistem energetic universal care are la baza următorul principiu-maximum energie si minimum teritoriu. Baza acestui proiect este  memorandumul semnat între „ Energoparc Nisporeni " ,compania Cehă " Kinetic " (lider in Europa la construcţia Statiilor de biogaz)  şi laboratorul ştiinţific- industrial "Fabrica de Biotehnologie" Rusia, care are un număr de brevete în domeniul nanotehnologiei pentru a îmbunătăţi considerabil eficienţa energetică a instalaţiilor de  biogaz.  Cercetările efectuate in 2009,  în teritoriile Teleneşti, Criuleni şi zonele Leova a arătat că randamentul  maselor consolidate a unor culturi bioenergetice, în special- topinamburul cu continut mare de inulina,  creat de academicianul rus N. Pasko ajunge  până la 100 tone / ha, ce oferă o cantitate de biogaz in marime de 30 000 - 50 000 m3. Astfel primim un randament ridicat: de pe  100 ha - 1 MW, cu o valoare estimată de 0,10 Euro pentru 1kW. Astfel, acest proiect pilot va permite Moldovei să se poziţioneze la nivel internaţional, nu numai ca o ţară dominată de sectorul agricol în economie, dar, de asemenea, să se declare pe pieţele europene de energie ca un  laborator de  inovare pentru  promovarea   tehnologiilor  promitatoare energetice curate bazate pe surse regenerabile si să le reproducă în Uniunea Europeană şi CSI.

    In prezent, „Energoparc- Nisporeni "," Fabrica de Biotehnologie” şi Institutul de Cercetare  NI Vavilov al Academiei  Ruse de Ştiinţe Agricole, împreună cu acad Nikolai Ivanovici Pasko au ajuns la un acord şi finalizează documentele necesare pentru efectuarea cerectarilor in R.Moldova in scopul elaborarii unei noi tehnologii avansate, care va permite cresterea cantitatii de biomasa  până la 200tn/ha  pentru utilizarea în instalaţiile de biogaz, care oferă, desigur,  o importanţa strategică a acestui domeniu. În plus, proiectul are o importanţă practica semnificativa pentru economia .

          Pentru funcţionarea Complexul vor fi folosite:
- Biomasa (masa verde-topinambur) de pe 1200 de hectare  de teren arabil cu rentabilitate ridicată ce va fi utilizata ca sursă de materie primă pentru obţinerea energiei electrice şi termice;

- Tuberculii de topinambur vor servi sursa de materie prima pentru obţinerea inulinei cristalice cu greutatea moleculara înalta

- Căldura generată în urma procesului de cogenerare va fi utilizata si direcţionată către un complex de sere (in perioada de iarna) si către o instalaţie de congelare rapida ( pe perioada de vara)
In componenta ENERCOPARCULUI sunt incluse:

1. Instalaţia de biogaz cu prelucrarea a 120 mii tone de materie prima pe an.2. Linia de producţie a legumelor în baza utilajelor cu efect de seră de performanţă cu o capacitate de 3,6 mii tone de legume pe an la un preţ competitiv datorită  utilizarii energiei termice .
3. Congelatoare cu o capacitatea de 4,0 mii tone de legume pe an. 4. Instalaţii de cogenerare cu o capacitate de 52.5 milioane kW *ora de energie electrică şi 52.25 mii Gcal de energie termică pe an.

5. Uzina de producere  a 150 t de inulina cristalica cu greutatea moleculara înalta extrasa din tuberculi de trufa alba (topinambur). Această metodă de obţinere a extractului de topinambur cu conţinut de inulină, este brevetată de către  SRL „Fabrica Biotehnologia” (Brevet de invenţie nr. 2281291) şi ţine de domeniul nano-tehnologiilor

       Realizarea proiectului in regiune va permite primirea pe an a unei cantitati impunatoare de productie agricola ecologic curata si va duce la creşterea potenţialului de export din regiune şi ţară. Crearea  a mai mult de 300 ( trei sute ) de noi locuri de muncă  va imbunatati si situatia sociala in regiune.   

       Proiectul este inclus în Documentul Unic de Program la Fondul de Dezvoltare Regională in aşteptare de granturi.  Suma totală este de 438 000 000  lei.

5. Starea ecologică, managementul şi protecţia bazinului hidrografic al rîului Nîrnova.

   Proiectul presupune managmentul şi protecţia bazinului hidroforic a rîului Nîrnova , Proiectul este inclus în Documentul Unic de Program la Fondul de Dezvoltare Regională în aşteptare de granturi. Suma totală a proiectului fiind 1 040 000 lei

 
Rău Satisfăcător Mediu Bun Excelent
(4.1)
Prima / Proiecte investiţionale / Proiectele înaintate de către Serviciului Integrare Europeană şi Investiţii
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 13.12.2019
Vizitatori: 831609
sus
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran