Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Evenimente / Darea de seamă a vicepreşedintelui raionului dlui T.Botnari prezentată Consiliului raional
Darea de seamă a vicepreşedintelui raionului dlui T.Botnari prezentată Consiliului raional
16.12.2008 Accesări: 2861
Text:
 
Articol din ziarul "Gazeta de VEST"

Onorată asistenţă!

Problema agriculturii şi industriei prelucrătoare, au fost şi vor rămîne, ca chestiuni primordiale în activitatea Consiliului raional, primăriilor. Trebuie să înţelegem, că doar prin implimentare unor modele moderne de dezvoltare a localităţilor săteşti, vom asigura accelerarea creşterii economice în sfera agroalimentară şi în domeniile nonagricole din spaţiul rural, sporirea competivităţii produselor şi serviciilor agroalimentare, atingînd pe această cale, un nivel înalt al calităţii veţii populaţiei rurale, un grad sporit de ocupare a forţei de muncă, o dezvoltare durabilă a localităţilr rurale.
Agricultura noastră este în timpul de faţă într-o fază de prefacere, atît în ceea ce priveşte tehnologiile cît şi organizarea ei. Această prefacere, care s-a tărăgănat prea mult, care vine din multe puncte de vederea prea tîrziu, care n-a fost îndrumată de Stat întotdeauna, aşa cum ar fi trebuit, nu trebuie lăsat să se facă la voia întîmplării. Ea trebuie să se dezvolte, să opereze în lumina unei Strategii, concepţii generale despre rostul agriculturii în organizmul economic şi despre importanţa ei. Numai astfel, în dependenţa directă de felul şi limitele intervenţiei statului cum şi năzuinţele private de întărire a agriculturii se vor clarifica şi preciza.
Strategia de dezvoltare a sectorului agroalimentar în perioada anilor 2006-2015, este un document al planificării politice strategice şi include principiile de bază, scopurile, sarcinile şi priorităţile politicii de Stat, precum şi mecanizmele şi instrumentele de realizare a ei, care asigură sporirea eficienţei şi capacitatea de concurenţă a sectorului agroalimentar.
La etapa actuală agricultura raionului din punct de vedere al cadrului organizatoric şi instituţional, a devenit destul de diversificată.
În cazul raionului activează – 18 agenţi economici, care consolidează de la 50 ha pînă la 400 ha, ceia ce constituie doar 18 % din terenuri arabile, alături de – 17906 gospodării ţărăneşti, şi de fermieri, care constitue 22988 ha, ori suprafaţa medie fiind de 0,36 ha.
E de menţionat că, fiind adepţi ai reformei mai întîi de toate, ai privatizării pămîntului şi patrimoniului, majoritatea ţăranilor nu au cunoştinţe necesare pentru a iniţia un business privat, nu au experienţa manajerială, de marketing etc., proprietarii noi de la bun început nu au fost asistaţi şi îndrumaţi spre ininţierea unor afaceri familiare private, optimale după dimensiuni, specializate şi competive.
În aceste circumstanţe sub noţiunea de modernizare se subînţelege şi crearea în baza proprietăţii private, asupra pămîntului şi patrimoniului, a exploataţiilor agricole familiale. Continuarea reformei agrare necesita orientarea spre crearea unor structuri de producţie – marfă, cu direcţii şi niveluri argumentate de specializare, cu dimensiuni optimale, capabile să utilizeze tehnologii moderne, precum şi structuri orientate spre prelucrarea, păstrarea şi comercializarea producţiei opţinute. Caracterul prielnic al acestui proces este indiscutabil, însă fazele organozatorice ale acestor structuri de perspectivă, trebuie să fie schimbate şi realizate anume la etapa iniţială postprivatiziţională.
Sub aspect instituţional, agricultura noastră este la fel de neomogenă ca şi în cadrul său organizatoric. La nivel de ţară Ministerul Agriculturii şi industriei alimentare, care promovează politica agrară prin activitatea structurilor sale de nivel raional, adică direcţiei Agricultură şi industriei prelucrătoare din cadrul Consiliului raional, şi altor servicii desconcentrate în teritoriu, care actualmente se reformează şi vom avea un Inspectorat General Agricol, care va include actualele Inspectorate de protecţie a plantelor, semincer şi de carantină.
Este deja formată Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală, care are manirea de a restructura Serviciul Sanitar-Veterinar.
Lipsa unei persoane, unui specialist în domeniu agrar, la nivel de primărie face, cu părere de rău, ca multe din încercările noastre să rămînă insuficiente, iar mersul reformelor să aibă durată de zeci, şi mai mulţi ani.
Exemplul implimentării proiectului – pilot de consolidare a terenurilor agricole, implimentat în primăria Boldureşti, unul din cele 6 (şase) proiecte total pe ţară, cîştigat de noi care ne-a demonstrat, despre activizmul şi bunele intenţii ale deţinătorilor de teren, perceperea de jestionare a terenurilor agricole. Acest lucru a devenit real doar în situaţia cînd în sat a fist numită o persoană cu toată susţinerea şi împuternicirile care pe parcursul unui an a izbutit să schimbe starea de lucruri.şi aceasta datorită acoperirii plăţilor tranzacţiilor funciare din contul proiectului-pilot, suma care constituie cica 100 mii lei.
Piaţa funciară reprezintă un fragment de bază al întregului şi complicatului sistem, care se numeşte în mod oficial economic de piaţă. Scopul principal al funcţionării acestei pieţe îl constituie transmiterea prin mecanizme de piaţă (vînzare-cumpărare, moştenire, schimb, gajare, arendă, etc.) a terenurilor agricole în proprietatea privată sau în folosinţă temporară celor mai iscusiţi agricultori, capabili să folosească aceste pămînturi cu maxima eficacitate economică.
Pentru atingerea scopului său de bază piaţa funciară din raion, care este la început de cale şi are deja în proiect o structură organizaţională, trebuie să fie mult mai intensivă. Pentru noi, Nisporeneni, şi mai importantă este majorarea numărului tranzacţiilor de schimb al terenurilor agricole care vor contribui nemijlocit la micşorarea numărului loturilor de pămînt agricol şi consolidarea civilizată a suprafeţelor agricole, lucrate în cadrul uneia şi acelieaşi familii sau întreprinderi, dispariţia terenurilor agricole nelucrate.
Una din importantele restricţii ce trebuie înlăturate pentru dezvoltarea şi creşterea mai rapidă a sectorului agricol, misiune ce ţine de nivelul de ţară este lipsa investiţiilor pe termen lung atît interne cît şi externe, care nemijlocit ar putea spori productivitatea în agricultură, şi ar genera competivitatea produselor agricole. Aceste investiţii sunt necesare pentru reproducerea viilor şi livezilor, restabilirea sistemelor de irigare, reîntoirea parcului de maşini agricole, precum şi restabilirea sectorului zootehnic.
Politica agrară care o promovează Statul, cînd sectorului agrar privat îi revine 95 % din producţia globală din agricultură, este îndreptată preponderent spre dezvoltarea antreprenoriatului în sfera agrară, precum şi dezvoltarea structurilor ce deservesc agricultura. De gradul de rezolvare a acestor probleme depinde stabilitatea economiei, precum şi nivelul de trai a populaţiei rurale.
Este bine cunoscut faptul, că refotma agrară nu a adus succese palpabile nici economiei naţionale, în ansamblu, nici ţăranilor împroprietăriţi, în parţial.cît n-ar fi de tristă această constatare, dar de la un timp încoace, ia a devenit o realitate dură.
Revitalizarea sectorului de producţie agricolă şi a spaţiului rural în ansamblu, se manifestă în aceste condiţii drept o necesitate strigentă. Eident că rolul Statului, în acest proces, nu poate fi decît al unui organizator iscusit, cointeresat şi eficient. Deaici vin şi sarcinile Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, ca exponent al Statului în promovarea politicii agrare şi respectivele sarcini ale Direcţiei Agricultură din cadrul Consiliului raional, a serviciilor desconcentrate în teritoriu cu care avem o misiune comună.
Bineînţeles, că pentru pormovarea acestor sarcini, agricultorii au nevoie de susţinere. Statului va încuraja şi susţine agricultorii prin elaborarea şi implimentarea porgramelor speciale de porducere cu randament economic maxim, care asigură sporirea considerabilă al numărului locurilor de muncă şi anume viticultura, pomicultura, legumicultura, producerea seminţelor şi materialului săditor, sectorul zootehnic, înzestrarea tehnică şi tehnologică a sectorului agrar, prestarea serviciilor (de mecanizare, zooveterinare, fertilizare, irigare, portecţia plantelor, ş.a.) de pregătire a cadrelor, de consultanţă, diseminare a cunoştinţelor şi perfecţionare profesională a agricultorilor.

Onorată asistenţă! Stimaţi colegi!
În condiţiile anului 2008, agricultorii din raion au acivat cu succes şi au obţinut rezultate bune la majoritatea culturilor, avînd indicatori la nivel mediu pe republică, la care intenţionez să mă refer. Producţia globală, total pe raion, anul 2008, constituie- în preţuri comparabile- 263,6 mln. Lei ori 74 % din suma preconizată în Programul Naţional „Satul Moldovenesc” 2005-2015. În preţuri curente, producţia globală constituie 620mln lei ori 106 %, inclusiv: producţia vegetală – 395 mln lei şi producţia animalieră – 225 mln lei.
La recoltarea culturilor de grupa I, cerialiere şi leguminoase, sau recoltat – 1908 ha grîu de toamnă, obţinînd 7414 t, productivitatea constituind – 38,8 q/ha, orz de toamnă – 356 ha, recolta 1228 t, productivitatea de – 34, q/ha şi orz de primăvară – 350 ha, recolta 1150 t, productivitatea de 32,8 q/ha. Bine a fost organizată recolta în primăriile Bălăureşti, Şişcani, Zberoaia.
În toamna anlui curent au fost semănate cu grîu – 1100 ha, orz – 200 ha. Starea culturilor la moment, rezervele de grîu pentru panificare din anul curent, contractele la procurarea făinei, cît şi asigurările pe care le-am primit de la panificatori ne permit să spunem despre asigurarea securităţii alimentare pentru anul 2009.
Cultura porumbului, cea mai considerabilă ca suprafaţă – 8363 ha am obţinut o recoltă de 31190 t boabe, cu productivitatea de – 37,3 q/ha. Promăria Grozeşti şi Bărboieni au obţinut cele mai bune rezultate.
La cultivarea lorii soarelui pe o suprafaţă de – 2953 ha am obţinut o producere de 4260 t, cu media de 15,4 q/ha.
Cultivarea legumelor pe o suprafaţă de 737 ha, ne-a demonstrat insuficienţa legumelor pe piaţă şi preţurile înalte. Condiţiile pedoclimaterice favorabile, tradiţiile şi experienţa acumulată în primăriile din zona r. Prut, permit cultivarea unei game largi de specii legumicole şi obţinerea unor volume considerabile delegume. Adăugăto la aceasta, să ţinem cont de faptul, că în apropiaţii 2-3 ani va fi reparat întreg sistemul de irigare din primăriile V.-Trestieni, Bărboieni, Grozeşti, Zberoaia, Bălăureşti şi Marinici.
Analiza diferitor ramuri ale producerii agricole denotă că ramurile prioritare pentu raionul nostru rămîn – viticultura şi vinificaţia, pomicultura.
Ciar dacă în anul curent achiziţionara strugurilor, cît şi nivelul de preţuri, ne-a demonstrat nişte lucruri absolut nefavorabile pentru producătorii de struguri, avem încredere, că sunt nişte lucruri temporare şi în timpul cel mai apropiat starea de lucruri va reveni la normal.
Roada de struguri a constituit în anul curent 21,1 mii tone, din care – 16,6 mii t soiuri tehnice, achiziţionate de fabricile de prelucrare a strugurilor – 14,0 mii t şi 4,5 mii t soiuri de masă.
Rezultatele activităţii industriei vinului, în mare măsură, condiţionate de exportul producţiei alcoolice şi atunci cînd 95 % din volumul producţiei fabricate merge la export, avem şi situaţia critică la moment. Spunem şi vrem să credem, ce ni se spune, că situaţiase va normaliza. La baza dezvoltării complexului vitivinicol în perioada anilor 2009-2015 este asigurarea unei dezvoltări durabile şi echilibrate prin ctearea unui mediu favorabil pentru activitatea agenţilor economici din domeniu.
Una din metodele de susţinere a ajenţilor economici, plantatori de viţă de vie, este modalitatea promovată de Agenţia „Moldova-Vin” prin care este stabilită susţinerea pentru pantarea fiecărui ha de viţă de vie, la soiuri tehnice – 25 mii lei şi la soiuri de masă – 36 mii lei. În cadrul raionului au fost plantate în anul curent 72 ha viţă de vie.
În aceaşi perioadă au fost plantate – 85 ha livezi, inclusiv – seminţoase – 6 ha, sîmburoase – 64 ha, culturi nucifere – 15 ha.
Situaţia la moment ne demonstrează, că piaţa contemporană necesită loturi considerabile de o producţie calitativă şi competitivă cu anumită destinaţie. Realizarea acestor obiective în condiţiile integrării agroindustriale pe principii reciproc avantajoase a partenerilor în asociaţii, cooperative producătoare de fructe, de prelucrare, păstrare şi comercializare a producţiei.
Rolul Statului constă în elaborarea cadrului legislativ, coordonarea şi dirijarea dezvoltării durabile a complexului agroindustrial pomicol la nivel macroeconomic, asistenţa tehnico-ştiinţifică, susţinerea producătorilor, inclusiv financiară, protejarea producătorului autohton, a pieţei interne şi a consumatorului. Subvenţionareadin partea Statului este de 7,5 mii lei pentru plantarea livezilor de sîmburoase, 10,0 mii lei pentru fiecare hectar plantat de livadă inensivă şi clasică, 15,0 mii lei la un ha de livadă superintensivă şi aceleaşi – 10,0 mii lei la un hectar pentru infiinţarea de plantaţii nucifiere.
La Direcţia Agricultură au fost depuse 60 de cereri (agenţi economici, persoane fizice) utilizatori de produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi, care au beneiciat de subvenţii în sumă de: total 170 600,00 lei, inclusiv: produse de uz fitosanitar – 91 523,00 lei şi fertilizanţi – 79 077,00 lei.
Au fost depuse 8 cereri de beneficiari de subvenţii la procurarea tehnicii şi echipamentului de irigare, în sumă de – 22 174,00 lei.
Tot ca subvenţii a fost repartizată din partea statului motorină pentru acoperirea parţială a cheltuielilor producătorilor agricoli, pentru efectuarea operaţiunilor tehnologice la lucrările agricole din primăvara anului 2008, total motorină – 61 689,8 litri, inclsiv: 7 agenţi economici – 4 254,0 litri, gospodării ţărăneşti şi persoane fizice – 57 435,8 litri.
575 000 – viticultura
300 000 – pomicultura
186 000 – investiţii (frigidere)
7 600 – procurarea tehnicii
Total -2 mln lei
Strategia de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2008, o creştere a sumei totale cu doar 2,2 % şi are practic aceleaşi direcţii. După aprobarea în Parlament a Regulamentului de repartizare a banilor, vom organiza la nivel de raion şi în fiecare primărie seminare pentru a aduce la cunoştinţă direcţiile pentru modalităţile de utilizare a subvenţiilor.
La moment, Direcţia Agricultură şi Alimentaţie este implcată şi consider că are datoria de a rezolva, pentru perioada imediat următoare şi perspective de 2-3 luni următoarele obiective.
1. Să devină cîştigătoare de proiect la consolidarea terenurilor agricole în 1-2 primării ale raionului, din cele 40 proiecte din tot atîtea localităţi, care derulează în republică, de acelaş tip care a fost implimentat în s. Boldureşti.
2. Să-şi aducă aportul la procesul de restructurare:
a) a Serviciului sanitar-veterinar prin instituirea Agenţia Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală.
b) A Inspctoratelor de protecţie a plantelor, Semincier şi de Carantină – prin formarea Inspectoratului Jeneral Agricol.
3. Aprecierea volumelor reparaţiilor capitale la sistemele existente de irigare cu plata din contul Proiectului-Pilot, şi formarea Asociaţiilor utilizatorilor de apă.
4. Vom întreprinde măsuri de dezvoltarea pieţei funciare, ce va contribui la consolidarea terenurilor agricole.
5. Aratul de toamnă – una din măsurile agrotehnice cu care finalizăm anul agricol 2008, prin care stabilim baza de producere pentru anul viitor, practic cea mai actuală şi importanţă problemă pentru moment. La mijloc de toamnă, cunoscînd situaţia la această dispărţitură, a fost emisă dispoziţia Preşedintelui „Despre urgentarea şi finalizarea aratului de toamnă”, aprobînd plan-graficul, stabilind sarcinile, planul de măsuri şi persoanele responsabile din cadrul Direcţiei Agricultură. Despre eficienţa măsurilor întreprinse, vorbeşte faptul că am atins cifra de 9500 ha arătură de toamnă adică 70 %, un indicator de nivelul mediu pe ţară.

 
Prima / Evenimente / Darea de seamă a vicepreşedintelui raionului dlui T.Botnari prezentată Consiliului raional
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 21.02.2020
Vizitatori: 874437
sus
Copyright © 2020 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran