Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Evenimente / Notă Informativă
Notă Informativă
20.06.2014 Accesări: 1500
Text:
 

                                              

                                              

                      REPUBLICA MOLDOVA

                   CONSILIUL RAIONAL NISPORENI

                                    PREŞEDINTELE

                            RAIONULUI NISPORENI

 

MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2, tel/fax (264) 2-20-57, e_mail: craional@mail.ru,                           pagina web: www.nisporeni.md

 

 

 NOTĂ INFORMATIVĂ

 

cu privire la măsurile de lichidarea neajunsurilor depistate în cadrul auditului bugetelor şi gestiunii patrimoniului public în cadrul autorităţilor publice locale din  raionul Nisporeni pe anii 2011-2012

 

Urmărind scopul implimentării recomandărilor din Raportul de audit privind bugetul şi gestionarea patrimoniului public în cadrul autorităţilor publice locale din raionul Nisporeni pe anii 2011-2012 aprobat prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.64 din 13 decembrie 2013 şi îndeplinirii planului de acţiuni privind înlăturarea neajunsurilor depistate, aprobat prin Dispoziţia preşedintelui raionului nr.06 din 13.01.2014, sintetizînd abaterile şi iregularităţile constatate, pentru executarea cerinţelor pct. 2.1 şi 2.2 din Hotărîrea Curţii de Conturi susmenţionată, au fost întreprinse următoarele măsuri:

Referitor la măsurile întreprinse de auditorul intern

-         Cu scopul de a înlătura neajunsurile şi erorile depistate în calcule la determinarea cuantumului chiriei, au fost efectuate recalculările pentru anii 2011-2013 în baza cărora s-au expediat demersuri către toţi locatarii, cu scopul de a modifica cuantumul chiriei şi respectiv plata acesteia. Astfel, au fost încasate plăţi la mijloacele speciale în sumă de aproximativ 10 000 lei.

-         La efecuarea calculelor pentru locaţiune pentru anul 2014 au fost aplicate proceduri de control intense privind corectitudinea şi corespunderea acestora cu Anexa nr.5 cu privire la determinarea cuantumului minim al chiriei bunurilor propietate publică a Legii nr.339 din 23.12.2013 privind Bugetul de stat pentru anul 2014.

-         Monitorizarea şi administrarea amănunţită şi conformă a procesului de dare în locaţiune a bunurilor domeniului public. Totodată s-a asigurat scutirea regulamentară de plata de locaţiune a unor instituţii bugetare.

-         Analiza, stabilirea şi gestiunea eficientă a coeficientului de piaţă, cu scopul de a asigura acumularea veniturilor din sursa dată.

-         Monitorizarea şi asigurarea incasărilor regulate la contul plătitor pentru arenda şi înlăturarea datoriilor creditoare.

Referitor la măsurile întreprinse de Direcţia Finanţe

-         stabilirea raporturilor între bugetul de stat, bugetul de nivelul II şi bugetele de nivelul I vă informăm că iniţial raporturile se stabilesc la etapa elaborării proiectelor de buget, care practic se prezintă la Ministerul Finanţelor la luna iulie cu concretizare la luna octombrie, cel tîrziu, pentru anul viitor, deaceea urmează ca la prezentarea proiectului de buget pentru anul 2015 ca primăriile locale, bugetele de nivelul I, şi Consiliul Raional- buget de nivelul II, să estimeze corect baza fiscală, care stă la baza calculării transferurilor pentru acoperirea cheltuilelor, calculate în baza normativelor de cheltuieli, aprobate pentru calcularea relaţiilor interbugetare.

-         Elaborarea politicilor ce ţin de planificarea cheltuielilor pentru activitatea instituţiilor de învăţămînt conform noii metodologii de finanţare a acestora, vă informăm, că prin decizia Consiliului Raional nr.7/16 din 08 decembrie 2011( se anexează – 3 file) a fost aprobat Regulamentul de finanţare a instituţiilor de învăţămînt în baza de cost per elev şi per instituţie, cuantumul componentei raionale în mărime de 5% din normativele respective,care,apoi,tot prin decizie de Consiliu Raional, este repartizată tot instituţiilor educaţionale pentru reconstrucţii, reparaţii şi procurări capitale.

În anul 2014, prin decizia Consiliului Raional nr.1/14 din 13.02.2014( se anexează 3 file) a fost aprobat Regulamentul privind formarea, repartizarea şi utilizarea fondului pentru educaţie incluzivă, iar prin decizia Consiliului raional nr.1/21 din 13.02.2014 a fost format şi aprobat fondul centralizat de educaţie incluzivă în mărime de 2% din normativul per/elev, care apoi prin decizie de Consiliu Raional, este repartizat tot instituţiile educaţionale cu centre de resurse formate- decizia Consiliului Raional nr.3/18.1 din 22 mai 2014 (se anexează- 1 fila).

-         Implimentarea procedurii şi procesului de control intern pentru eficientizarea mijloacelor alocate pentru investiţii şi reparaţii capitale şi respectarea procedurii de achiziţii publice- Vă informăm, că în cadrul Consiliului Raional este format grupul de achiziţii publice, care la petrecerea procedurilor de achiziţii publice respectă legislaţia în vigoare. La elaborarea proiectelor de buget sînt solicitate anexe cu solicitări de surse pentru investiţii şi reparaţii capitale( se anexează 2 file), unde practic, anual sînt incluse obiecte de investiţii şi reparaţii capitale, iniţiate în anii precedenţi, care cu părere de rău, nu sînt luate în consideraţie la etapa aprobării bugetelor.

-         Ajustarea Regulamentului privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor fondului de rezervă cu definirea cheltuielilor cu caracter excepţional imprevizibil- Vă informăm, că anual,odată cu aprobarea bugetului, prin anexa separată( se anexează 2 file) se aprobă şi Regulamentul privind constituirea şi utilizarea mijloacelor fondului de rezervă:- lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale şi ale avariilor, inclusiv lucrări de proiectare a acestora,

-         restabilirea obiectelor de importanţă locală în cazul calamităţilor naturale. Cheltuielile cu caracter imprevizibil sînt determinate prin decizia Consiliului Raional cu prezentarea documentelor justificative.

-         Stabilirea controlului intern privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă- Vă informăm, că la alocarea surselor din fondul de rezervă este analizată iniţial destinaţia solicitării şi nu este iniţiată procedura de alocare pînă nu este complet tot pachetul de documente, ce confirmă destinaţia solicitării.

Referitor la măsurile întreprinse de Secţia economie

-         A fost elaborată şi aprobată: „Strategia de dezvoltare durabilă a raionului Nisporeni 2013-2020”. În procesul elaborării strategiei au fost implicaţi consilierii raionali, reprezentanţii societăţii civile, agenţii economici, reprezentanţii tineretului şi consultanţii naţionali de la ADR Centru  şi GIZ. Astfel în cadrul celor 7 şedinţe de lucru au fost propuse spre aprobare 119 acţiuni cu un cost estimativ de 1085788 lei pentru realizare pînă în anul 2020.

-         S-a petrecut seminarul de insturire în domeniul achiziţiilor publice, pentru membrii grupului de lucru şi reprezentanţii instituţiilor publice din raion privind implimentarea procedurilor de control intern la achiziţionarea mărfurilor şi serviciilor şi monitorizarea executării contractelor de achiziţii.(18 martie 2014).

-         Obiectul „Reconstrucţia cinematografului Luceafărul în centrul de cultură şi tineret” se realizează de către SRL „Nisprofcon”. În contractul de antrepriză fost efectuate modificări de către Insitutul de Proiectări, deoarece n-au fost planificate toate lucrările în devizul iniţial.

Referitor la măsurile întreprinse de Contabilul şef

-         Cu scopul de a înlătura neajunsurile şi erorile cu privire la efectuarea cheltuielilor neregulamentare pentru asigurarea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, s-au implimentat proceduri de verificare şi monitorizare a parcursului de kilometri şi respectiv efectuarea analizei lunare a consumului de combustibil, pentru fiecare automobil.

-         S-a asigurat conformarea la prevederile regulamentare a cheltuielilor pentru activităţile culturale prin elaborarea şi prezentarea tuturor actelor justificative necesare( elaborarea proceselor verbale, listelor de plată cu semnăturile tuturor beneficiarelor, acte de casare).

-         S-a colaborat şi coordonate cu directorii IMSP Nisporeni pentru a organiza inventarierea şi aducerea în concordanţă a valorii investiţiilor pe termen lung, pentru a reactualiza datele IMSP şi ale fondatorului.

-         S-a introdus evidenţa analitică a investiţiilor pe termen lung în părţi nelegate, conform prevederilor Legii 113-XVI din 27.04.2007.

Referitor la măsurile întreprinse de Secţia Cultură şi Turism

-         Începînd cu ianuarie 2014 membrii colectivului Fanfarei „V.Amarfii” s-au trecut la contract, obiectul contractului:”acordare servicii pentru desfăşurarea măsurilor culturale în legătură cu sărbătorile oficiale”. Cheltuielile pentru serviciile acordate se reflectă la art./alin113/45 „servicii pentru desfăşurarea măsurilor în legătură cu sărbătorile oficiale”.

-         Neregulile reflectate în actul de control al GTIF au fost lichidate. S-au eliberat angajaţii care cumulau funcţii, Tîmbur Alexandru ca muzician în fanfara pentru maturi, Andronachi Octavian- responsabil tehnic. Conform ordinul nr.22 din 15.02.2013 Negură Maria a restituit suma de 3205,21 lei(anexa nr.2 la notă). În baza ordinului nr.22 din 15.02.2013 din salariu angajatului Bejan Oleg a fost reţinută suma de 2537,33lei.(anexa nr.3 la notă)

-         Contractarea lucrărilor suplimentare în suma de 1524,4 mii lei la obiectul „Reconstrucţia cinematografului Luceafărul” au fost efectuate în conformitate cu schimbările argumentate de Insitutul de Proiectări. Conform „Regulamentului cu privire la verificarea proiectelor şi execuţiei construcţiilor şi expertizarea tehnică a proiectelor şi construcţiilor p.11 „aprobat prin Hotărîrea nr.36 din 25.06.1996- Obligaţia de a prezenta proiectele şi detaliile de execuţie la verificare revine proiectantului”.

-         Pentru executarea lucrărilor sub formă de garanţie de bună execuţie a contractului nr.15 din 08.02.2012, se întreprind măsuri pînă la finisarea lucrărilor.

-         Dosarele achiziţii publice pe anii 2011-2012 s-au cusut, filele s-au numerotat.

-         S-au întreprins măsuri concrete pentru ajustarea taxei instruire în şcolile de muzică şi artă plastică. În conformitate cu Regulamentul „privind modul de încasare a taxei pentru instruirea copiilor în şcolile de muzică,artă şi artă plastică” aprobat prin Hotărîrea guvernului nr.450 din 15.06.2011, s-a calculat şi s-a inclus în bugetul pe anul 2014 plata pentru instruirea copiilor. Cuantumul taxei s-a stabilit în mărime de 20 la sută din cheltuielile curente efectiv suportate în perioada precedentă anul 2013 şi constituie.

-         Şcoala de muzică secţia pian 153 lei

-         Secţia vioară 143 lei

-         Secţia instrumentelor populare, acordeon, chitară, 153 lei

ţambal, fluier                                                                143 lei

- secţia instrumentelor aerofone                                   143 lei

Şcoala de arte plastice – desenul, pictură, compoziţie şevalet, compoziţie decorativă, sculptură, istoria artelor                             100lei.

-         Înregistrarea la organele cadastrale a imobilelor transmise în gestiunea Secţiei Cultură nu s-a efectuat din motive că nu permite legislaţia în vigoare.

Referitor la măsurile întreprinse de Serviciu Resurse Umane

-         Statul de personal al Aparatului preşedintelui raionului şi subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional se completează şi se avizează în conformitate cu prevederile pct.2 şi pct.21 al Anexei nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public” METODOLOGIA cu privire la completarea şi avizarea statutului de personal”,în corespundere cu structura şi efectivul-limită ale autorităţilor publice, aprobate în mod stabilit.

-         După completare, statul de personal se exepediază, pe suport de hîrtie şi în varianta electronică, Cancelaria de Stat acordă aviz favorabil, în cazul în care funcţiile publice sau posturile sînt stabilite cu respectarea dispoziţiilor prezentei Metodologii şi a actelor legislative şi normative care reglementează activitatea în serviciul public. Reieşind din cele expuse mai sus numărul de unităţi stipulate în Statul de personal al Aparatului preşedintelui raionului şi subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional n-a fost şi nici nu poate fi mai mare decît cel stipulat în efectivul-limită ale autorităţilor publice, aprobate în modul stabilit de Guvernul Republicii Moldova. În caz contrar, cazul în care funcţiile publice sau posturile sînt stabilite cu încălcarea dispoziţiilor prezentei Metodologii şi a actelor legislative şi normative care  reglementează activitatea în serviciu public, Cancelarea de Stat acordă aviz nefavorabil.Dacă avizul este nefavorabil, Cancelaria de Stat prezintă în scris observaţiile sale autorităţii publice emitente, aceasta fiind obligată să definitiveze statul de personal, în corespundere cu observaţiile prezentate.

-         Din RAPORTUL auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităţilor publice locale din raionul Nisporeni pe anii 2011-2012 aprobat prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.64 din 13 decembrie 2013 majorarea statelor de personal a avut loc în subdiviziunile” la Secţia cultură au fost introduse în statele de personal funcţii neaprobate,şi anume 20 unităţi de personal care activau în cadrul Fanfarei „Vasile Amarfii”, cu un fond anual (2011-2012) de cheltuieli de 91,1 mii lei şi, respectiv, de 182,2 mii lei” etc.şi a personalului autorităţii administraţiei publice locale de nivelul întîi a căror Scheme de încadrare,conform prevederilor pct.20 din Anexa nr.2 „Modalitatea de elaborare şi aprobare a schemelor de încadrare a personalului autorităţilor publice, care cad sub incidenţa Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, instanţelor judecătoreşti şi procuraturii” şi pct.21 din Anexa nr.4 la Ordinul ministerului finanţelor nr.55 din 11 mai 2012” Modalitatea de elaborare şi aprobare a schemelor de încadrare a personalului insituţiilor şi organizaţiilor finanţate de la bugetul de stat şi bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale” sunt verificate şi înregistrate de specialiştii din Direcţia finanţe al Consiliului raional, nefiind aprobate de către Consiilele locale.

Referitor la măsurile întreprinse de Serviciu Relaţii Funciare şi Cadastru

-         Serviciul Relaţii Funciare şi Cadastru, comunică că ne-am adresat la Organul Cadastral Teritorial Nisporeni cu cererea de înregistrare a bunurilor imobile proprietate a Consiliului raional, aprobate prin decizia Consiliului raional nr.1/13 din 21.05.2009 „Cu privire la aprobarea actului de inventariere a bunurilor imobile proprietate a Consiliului raional”.

-         Au fost efectuate înregistrate bunurile imobile a Direcţiei de Învăţămînt, Tineret şi Sport. Bunurile secţiei de cultură nu erau delimitate şi nu erau formate bunurile imobile. A decurs mult timp pînă cînd nu erau delimitate şi nu erau formate bunurile imobile. A decurs mult timp pînă cînd au fost efecutate aceste lucrări. Cînd ne-am adresat cu înregistrarea lor m-i s-a refuzat din motivul că HG nr.162 din 19.02.2004 în baza căreia a fost efectuate înregistrările termenii de înregistrare sunt expiraţi.

-         La moment conform legislaţiei în vigoare pentru înregistrarea acestor bunuri este necesar coordonarea cu Unitatea administrativ teritorială de nivelul I. Ne-am adresat cu un demers către consiliul orăşenesc Nisporeni „Cu privire la transmiterea construcţiilor şi a terenurilor aferent construcţiilor în proprietatea Consiliului raional” la care ei refuză.

Referitor la măsurile întreprinse de DÎTS

-         De la 01.01.2014 toate gimnaziile, liceele, şcolile primare grădiniţa au primit statut de executor secundar de buget, iar bugetele instituţiilor au fost calculate în strictă conformitate cu Hot.Guv. nr.728 din 2012 cu privire la finanţarea în bază de cost standart per elev cu utilizarea coeficienţilor de ajustare în modul stabilit de Guvern pentru instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general, finanţate din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale.

-          La constituirea noului grup de lucru în domeniu achiziţiilor, format prin ordinul DÎTS nr.166 din 28.02.2014, sa ţinut cont la repartizarea concretă a responsabilităţilor şi obligaţiunilor fiecărui membru al grupului. Membrii grupului de lucru au participat la seminarul petrecut de Agenţia Achiziţii Publice a RM în incinta Consiliului raional cît şi la întrunirile de scolarizare petrecute de reprezentantul în teritoriul raionului Nisporeni a Agenţiei Achiziţiilor Publice.

-         DÎTS  a înaintat Consiliului şi respectiv Organului Cadastral teritorial procesul verbal de confirmare a recepţiei finale a Taberei de Odihnă „Codru” nr.01/F la 06.06.208, dar din cauza ca, nu este hotărîtă întrebarea apartenentei pămîntului de către Guvernul Republicii Moldova( este necesară trecerea suprafeţei din apartenenţa Gospodăriei Silvice Nisporeni către Consiliul raional Nisporeni) documentaţia cadastrală rămîne nefinisată pînă în prezent.

Referitor la măsurile întreprinse de Secretarul Consiliului raional

-         Regulamentul privind constituirea fondului de rezervă al Consiliului raional şi utilizarea mijloacelor acestora cu definirea clară a cheltuielilor cu caracter excepţional imprevizibil, a fost aprobat în şedinţa Consiliului raional din 12 decembrie 2013 la aprobarea bugetului pentru anul 2014, în mărime de 0,75% din volumul cheltuielilor bugetului, în conformitate cu prevederile art.18 din Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale.

-         Preşedintele raionului, Direcţia Finanţe prezintă trimestrial în şedinţele Consiliului raional raportul despre utilizarea mijloacelor fondului împreună cu raportul privind mersul executării bugetului, conform prevederilor art.17 din Regulamentul privind constituirea fondului de rezervă al Consiliului raional Nisporeni şi utilizarea mijloacelor acestora în anul 2014.

-         Contractele de comodat privind transmiterea în gestiunea IMSP a patrimoniului public, se efectuează în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare.

-         Prin decizia Consiliului raional nr.7/5 din 12.12.2013 a fost abrogată decizia consiliului raional nr.3/4 din 25.07.2003 „Cu privire la darea în locaţiune a birourilor de serviciu Departamentului Tehnologii Informaţionale” (copia anexă).

 

 

 

Preşedintele raionului                                                           V.Bîtca

 

 

 

 

 

ex:S.Zmeu

tel: 0264 2-26-66

 
Prima / Evenimente / Notă Informativă
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 24.02.2020
Vizitatori: 876276
sus
Copyright © 2020 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran